1,4 Miljoen euro subsidie voor innovatie technisch beroepsonderwijs

23mei2018

ROC Kop van Noord-Holland is blij met de toekenning van een omvangrijke subsidie van maar liefst 1,4 miljoen voor de vernieuwing van technisch beroepsonderwijs en een betere aansluiting hiervan op de regionale arbeidsmarkt. Het project met het ROC Kop van Noord-Holland als aanjager is een van de vernieuwende initiatieven die vandaag groen licht hebben gekregen van het ministerie van OC&W. Met de toekenning van de subsidie kan er de komende vier jaar extra worden geïnvesteerd in het opleiden van (toekomstige) technische vakmensen.

Het ROC Kop van Noord-Holland is hiertoe een samenwerkingsverband aangegaan met 27 regionale bedrijven, drie opleidingsbedrijven, provinciale en regionale overheden en de vier scholen voor voortgezet onderwijs in de Kop van Noord-Holland. Vanuit dit samenwerkingsverband is een subsidieaanvraag gedaan met als doel de interesse voor technisch beroepsonderwijs te vergroten en een betere aansluiting te realiseren tussen middelbaar beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

De belangrijkste doelstelling is het vergroten van de belangstelling voor techniekopleidingen bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Met de onderwijspartners in de regio, Scholen aan Zee, Regius College, De Hogeberg en RSG Wiringherlant wordt intensief samengewerkt om ervoor te zorgen dat de belangstelling voor technische opleidingen toeneemt. Daarnaast wordt er samenwerking gezocht met het basisonderwijs om ook daar het enthousiasme voor techniek te vergroten en gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Ook Hogeschool InHolland is partner waardoor er een betere doorlopende leerlijn kan ontstaan vanuit VO, naar MBO en HBO. Groot voordeel hierbij is dat de scholen gezamenlijk investeringen in onderwijsfaciliteiten en er daarnaast in samenwerking met het bedrijfsleven ook nog eens extra faciliteiten kunnen worden ingezet.

Een tweede doelstelling richt zich op een betere afstemming tussen middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven krijgt meer invloed op het onderwijs en zal daarnaast ook meer en beter betrokken zijn bij het opleiden van hun toekomstige werknemers. De bedrijven in het samenwerkingsverband zijn zeer positief over het initiatief. In het kader van ‘een leven lang leren’ wordt binnen de samenwerking ook aandacht besteed aan het opleiden en certificeren van reeds werkzaam personeel binnen bedrijven. Hiertoe wordt een samenhangend en vraaggericht aanbod van workshops, cursussen en opleidingen ontwikkeld.

Naast de samenwerking met de onderwijspartners wordt voor het realiseren van de doelstellingen ook intensief samengewerkt met de regionale opleidingsbedrijven Tetrix Techniekopleidingen, Installatiewerk Noord-Holland en Espeq.

Het projectplan kent vier programmalijnen; — Kiezen voor techniek, — Leren in techniek, — Werken in techniek en — Innoveren in techniek. Deze programmalijnen sluiten aan bij de ambitie van Tech@Connect, een regionaal ondernemers- en onderwijsplatform en Match 2020 van ‘De Kop Werkt!’, bestaande uit de Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en Provincie Noord-Holland. Deze programmalijnen zijn uitgezet in activiteiten voor de komende vier jaar met de bedoeling om te komen tot structurele duurzame verankering. Hiermee wordt een enorme impuls gegeven aan de kennisinfrastructuur in Kop van Noord-Holland.