Bereikbaarheid

Door de bereikbaarheid van en binnen de Kop van Noord-Holland te ondersteunen, levert dit project een bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkelingen in de regio. Binnen De Kop Werkt! is een werkteam actief voor het in beeld brengen van maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. Het werkteam, gevormd door de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Den Helder en Schagen, de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat, heeft een onderzoeksprogramma opgesteld om mogelijkheden tot verbetering van de bereikbaarheid in kaart te brengen.

Voortgang en werkzaamheden:
Uiteindelijk is in 2017 een onderzoeksvoorstel gedaan door het bestuurlijk trio voor de verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming:
– op de N250
– op de oostwestrelatie Stolpen-Medemblik
– de bereikbaarheid van de ontwikkelingslocatie Petten
– het ICT-gestuurd vervoer voor Agriport A7

Naast het verder onderzoeken van de projecten uit de eerste helft van 2018 is een onderzoek gestart naar:
– een twee-plus-twee-wegverbinding tussen Alkmaar en Den Helder
– een goede doorstroming van de N245 door Schagen
– een vertaling van de fietsvisie van de Provincie Noord-Holland naar een concreet netwerk en mogelijke projecten

De provincie heeft de functionele werking van een vaste oeververbinding Burgervlotbrug onderzocht en haar standpunt verwoord in het document ‘Bereikbaarheid voor de Kop van Noord-Holland’. De resultaten van de opdracht zijn in mei 2018 gepresenteerd. Het voorstel, een aanzet voor een integrale benadering van de De Kop Werkt!-projecten, voor de tweede helft van 2018 is door de stuurgroep De Kop Werkt! goedgekeurd. In het bestuurlijk trio zijn inmiddels de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Den Helder, Schagen, de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat bestuurlijk vertegenwoordigd.

Voor de N250 in Den Helder, route Kooypunt-Tesohaven, is een probleemanalyse uitgevoerd en zijn aanvullende onderzoeken verricht met als doel mogelijke oplossingen te creëren. Tevens is onderzoek gedaan naar verbetering van de oostwestverbinding Stolpen-Medemblik, met extra aandacht voor de verkeersveiligheid van het fietspad langs de Groetweg en de kruisingen. Het verbeteren van de doorstroming N9 (in combinatie met de Ontwikkellocatie Petten, Nieuwe Zeeweg) en de N245 door Schagen is eveneens onderzocht. De fietsvisie van de provincie is binnen het project vertaald naar concrete routes en projecten.

Naast onderzoek in opdracht van de stuurgroep is ook onderzoek gedaan naar:
– een maatschappelijke kosten-batenanalyse van een vaste oeververbinding Burgervlotbrug
– ongelijkvloerse kruising Kogerdijk-N9
– Stolperbasculebrug
– bypass Nollenweg/N242 (Noordoost Alkmaar)
– fietsvisie Provincie Noord-Holland

Een mobiliteitsmanager doet aanvullend onderzoek naar de mogelijkheden voor collectief ICT-gestuurd vervoer voor Agriport A7.

 

januari 2019

Bereikbaarheid is een project van uit bestuursopdracht: