Bereikbaarheid

Bereikbaarheid als basis voor economische ontwikkelingen in de Kop.

Bereikbaarheid is een van de zes aandachtsgebieden in het Regionaal Ambitiedocument. Een goede bereikbaarheid ligt feitelijk aan de basis van realisatie van alle ambities van De Kop Werkt!. De gestelde opgave is: ‘Het maken van een integraal bereikbaarheidsprogramma vanuit de identiteit van aanliggende gebieden en regio’s. Met een koppeling aan een uitgesprokener profilering of karakter van afzonderlijke wegen.’ Daarvoor is door De Kop Werkt! het Netwerkkwadrant vastgesteld. De basisstructuur van de ontsluiting van de Kop is een geoptimaliseerd netwerk van de wegen N9, N99, A7, N23. Deze zijn cruciaal voor de economische ontwikkeling en vitaliteit van de Kop.

Het team bereikbaarheid van De Kop Werkt! onderzoekt en realiseert een samenhangend pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid van de regio blijvend te verbeteren. Dit pakket bestaat uit acties voor de korte en middellange termijn, met een vooruitblik naar maatregelen voor de lange termijn.

 

Projecten en studies

Onderzoek verbinding A7-N99 (“N77”)

Onderzoek verkeersdoorstroming N250 Den Helder

Onderzoek 2×2 Alkmaar – Den Helder

Onderzoek verkeersdoorstroming N245

Onderzoek oost-west verbinding De Stolpen – A7

Onderzoek vaste oeververbinding Burgervlotbrug

Onderzoek ICT gestuurd vervoer Agriport A7

Onderzoek verbinding N9 – Onderzoekslocatie Petten

Verkenning doorfietsroutes Kop van Noord-Holland

Onderzoekslocaties mobipunten

 

 

 

Uit de jaarrapportage 2020

Voortgang en werkzaamheden

Op basis van eerdere onderzoeksresultaten in 2019 zijn in opdracht van de stuurgroep aanvullende onderzoeken uitgevoerd of is gestart met het proces van aanbesteding. In 2020 werden de eerste Mobipunten geopend en werd onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een verbinding tussen de N99 en A7, de ‘N77’. De eerste stap in de uitwerking van de doorfietsroutes is afgerond. In 2021 wordt dit programmaonderdeel verder uitgevoerd. De werkzaamheden aan de N250 zijn afgerond. De kruising met de Havenweg is aangepast en de nieuwe verkeerslichteninstallatie is in bedrijf genomen.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn opdrachten verleend aan onderzoeksbureaus voor verdere ontwikkeling van de projecten met de hoogste prioriteit. De resultaten van de uitgezette opdrachten werden in 2020 verwacht. De meeste van deze onderzoeken zijn afgerond, een enkeling wordt in het voorjaar van 2021 afgerond. Daarnaast zijn projecten uitgezet waarvan de resultaten in 2021 verwacht worden.

Het verzoek voor het opstellen van de uitvraag ‘Verkeersveiligheid N9’ in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat is niet langer een van de kernprojecten van De Kop Werkt!. Nadat hierover een motie werd ingediend in de Tweede Kamer, wordt dit project nu geleid door het ministerie.

Andere werkzaamheden:

• In 2020 zijn in totaal twaalf Mobipunten gerealiseerd in Den Helder, Anna Paulowna, Middenmeer, Schagen, Den Oever, Wieringerwerf, ’t Veld en Agriport. De ambitie is om in 2021 25 Mobipunten te ontwikkelen.

• Er is onderzoek gedaan naar de verbetering van de doorstroming van de N245. Hierbij lag de focus op iVRI-maatregelen en in het bijzonder eventuele netwerkmaatregelen in Schagen en Alkmaar. Om deze maatregelen uit te voeren is budget gereserveerd.

• Naar aanleiding van het bestuurlijk trio van 18 oktober 2019 is besloten de verbinding A7-N99 verder uit te werken. Deze nieuwe verbinding heeft vanuit de omgevingsvisie de functie het voormalig eiland Wieringen vrij te kunnen spelen voor recreatie, wonen en natuurontwikkeling. In 2020 is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van deze verbinding (de ‘N77’). De resultaten worden in 2021 gedeeld.

• De N250 in Den Helder van Kooypunt naar de Teso-haven staat bekend als een weg met de nodige knelpunten voor de doorstroming van auto’s en een slechte leefbaarheid. De weg is van belang als toegang tot Texel (Teso-haven), als ontsluiting van de haven (Port of Den Helder), het terrein van de marine en de stad Den Helder. Voor een analyse van de problemen en mogelijke oplossingen zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd.

Met het oog op een langetermijnperspectief en ontwikkelstrategie voor het maritiem cluster Den Helder, zijn in opdracht van het atelier Rijksbouwmeester meerdere scenario’s uitgewerkt. De uitkomsten van deze onderzoeken worden gebruikt als input voor het langetermijnperspectief voor Den Helder.

De volgende onderdelen zijn onderzocht:

– nadere uitwerking onderdoorgang N250/Havenweg
– nadere uitwerking Ravelijnbrug
– verplaatsing Moormanbrug
– dynamisch verkeersmanagement/sturing op alternatieve routes
– verplaatsing zuidingang marine-terrein en parkeermaatregelen/beperkt parkeren.

• In het bestuurlijk overleg in het najaar is besloten de drie potentiële doorfietsroutes verder uit te werken. De knelpunten om doorfietsroutes te realiseren zijn in kaart gebracht en tot schetsniveau uitgewerkt. In 2021 is de ambitie om deze routes nader uit te werken en de financiering voor het ontwikkelen van de routes rond te krijgen.

• Aan de hand van een onderzoek naar een volledige 2-sporigheid voor nieuwe spoortrajecten of het vervangen van bestaande spoorwegen (‘heavy rail’) en een 1-sporigheid met passeersporen voor ‘lightrail’ tussen Alkmaar en Den Helder, is een vervolgonderzoek uitgevoerd. Hierin is de vervoerwaarde van lightrail ten opzichte van heavy rail onderzocht. Hierbij is de lightrailvariant doorgetrokken tot aan de Teso-haven in Den Helder. Het onderzoek wijst uit dat lightrail toegevoegde waarde heeft wanneer extra stations worden geopend in combinatie met stedelijke ontwikkeling.

• Er is een uitvraag gedaan voor een onderzoek naar de mogelijkheid van een LZV-route ten zuiden van Warmenhuizen. In 2021 wordt dit onderzoek gegund en uitgevoerd.

Bereikbaarheid bevindt zich in aandachtsgebied