Building with Nature

Het algemene doel van het project is het onderzoeken van de haalbaarheid van een nieuwe havenmonding voor Den Helder. Deze havenmonding creëert niet alleen economische kansen in de haven van Den Helder, maar versterkt tegelijkertijd de omringende natuur. De fysieke doelstelling kent twee speerpunten: het bevorderen van de natuurkwaliteit in en om Balgzand en het bevorderen van duurzame economische groei in de Kop van Noord-Holland door het creëren van ruimte in de haven voor haven-gerelateerde bedrijvigheid.

Voortgang en werkzaamheden:
In de eerste helft van 2018 is de aanbestedingsprocedure doorlopen en heeft de formele gunning aan de uitvoerende partij plaatsgevonden. Vervolgens is het plan van aanpak opgesteld en de planning van het project uitgewerkt. In verband met het groeiperspectief van de Koninklijke Marine was op bestuurlijk niveau in de eerste helft van 2018 betere afstemming nodig door de gewijzigde belangen en context van het project.

Het project is 1 september van start gegaan. Samen met de opdrachtgever zijn verschillende gesprekken gevoerd met belanghebbende partijen. In het vierde kwartaal zijn inhoudelijke en praktische gesprekken gevoerd met ecologische en nautische organisaties. Dit heeft geresulteerd in een conceptstreefbeeld ecologie voor het Balgzand en een aantal scenario’s voor nautische herinrichting van de haven(mond). In 2019 worden het streefbeeld en de scenario’s samen met alle betrokken partijen in een aantal varianten verder uitgewerkt.

 

 

januari 2019

Building with Nature bevindt zich in aandachtsgebied


Building with Nature is een project van uit bestuursopdracht: