Dorpsplan Wieringerwerf

Wieringerwerf is één van de vier hoofdkernen in Hollands Kroon met een bovenlokale functie. Om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op peil te houden, moeten er gerichte keuzes gemaakt worden voor de inrichting van deze kern. Met name het oudste en meest kenmerkende deel van Wieringerwerf is de komende jaren aan ingrijpende ontwikkelingen onderhevig. Het gaat hierbij om de volgende zaken:
• Transformaties en leegstand in het winkelbestand
en vrijkomende maatschappelijke functies.
• Ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting en sportfaciliteiten.
• Vervanging van woningen van de corporatie(s).
• Vervanging van riolering en herinrichting van straten en pleinen.

De Kop Werkt! pakt de herinrichting van het gebied Werfstraat/Verbindingsweg aan. Voor de herinrichting van dit deel van het dorp is de verplaatsing en nieuwbouw van een brandweerkazerne nodig. De huidige kazerne ligt in het dorp en voldoet niet meer aan alle eisen die gesteld worden aan deze voorziening.
Ook de veranderende functie (ruggegraatkazerne) vraagt een uitbreiding en daarom een nieuwe locatie. Vanuit de GGD is aangetoond dat de huidige ambulancepost (1 voertuig) niet toekomstbestendig is. Een nieuwe grotere locatie is nodig. De veranderende politieorganisatie heeft tot gevolg dat
het politiebureau binnen het dorp niet langer bij de eisen die de politieorganisatie daaraan stelt.
De drie genoemde ontwikkelingen hebben een sterk regionaal karakter. Binnen het plangebied van het programma voor de herstructurering
is aan de Medemblikkerweg in Wieringerwerf een nieuwe locatie gevonden. Op deze locatie worden de brandweerkazerne, de nieuwe ambulancepost
en het politiebureau in samenhang met de gemeentewerf vernieuwd.

Jaarrapportage 2020

Doelstelling

Door de openbare functies te wijzigen wordt ruimte geboden aan een goede herontwikkeling en vergroting van de ruimtelijke kwaliteit in Wieringerwerf. De gemeente wil via dit project de hoofdkern van het dorp een impuls geven en werkt samen met verschillende belangengroepen aan het behouden en versterken van de leefbaarheid. Doel is om de dorpskern interessanter te maken om te wonen en leven, ook voor jongere gezinnen. Dit project is uitgebreid met Project 514: Zonnewal langs de A7. Met dit project wordt gewerkt aan een beter woonmilieu in het dorp en het creëren van (nieuwe) mogelijkheden voor nieuwbouw.

Voortgang en werkzaamheden

De nieuwbouw voor nood- en hulpdiensten is afgerond. Ook is de buitenruimte rond het gebouw gereed. Deze onderdelen zijn door aannemers aan de gemeente Hollands Kroon opgeleverd. Het beoogde projectdoel voor 2020 van de zonne- en geluidswal wordt niet gehaald. De voorbereiding vraagt meer tijd. De verwachting is dat de uitvoering van het project in de tweede helft 2021 start.

Samen met Rijkswaterstaat wordt gewerkt aan het traject voor het verlenen van de benodigde vergunning. Dit verloopt minder snel dan gewenst. Voor dit project zijn veel gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat en een partij die een woningbouwplan langs de A7 wil ontwikkelen. Op basis van deze gesprekken is een ontwerp voor de aanpassing van de geluidswal met een scherm gemaakt, dat dient voor de vergunningsaanvraag. Het plan past binnen de bestemmingsplanregels.

Dorpsplan Wieringerwerf is een project van uit bestuursopdracht: