Dorpsontwikkelingsplan Herstructurering Wieringerwerf

Wieringerwerf is één van de vier hoofdkernen in Hollands Kroon met een bovenlokale functie. Om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op peil te houden, moeten er gerichte keuzes gemaakt worden voor de inrichting van deze kern. Met name het oudste en meest kenmerkende deel van Wieringerwerf is de komende jaren aan ingrijpende ontwikkelingen onderhevig. Het gaat hierbij om de volgende zaken:
• Transformaties en leegstand in het winkelbestand
en vrijkomende maatschappelijke functies.
• Ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting en sportfaciliteiten.
• Vervanging van woningen van de corporatie(s).
• Vervanging van riolering en herinrichting van straten en pleinen.

De Kop Werkt! pakt de herinrichting van het gebied Werfstraat/Verbindingsweg aan. Voor de herinrichting van dit deel van het dorp is de verplaatsing en nieuwbouw van een brandweerkazerne nodig. De huidige kazerne ligt in het dorp en voldoet niet meer aan alle eisen die gesteld worden aan deze voorziening.
Ook de veranderende functie (ruggegraatkazerne) vraagt een uitbreiding en daarom een nieuwe locatie. Vanuit de GGD is aangetoond dat de huidige ambulancepost (1 voertuig) niet toekomstbestendig is. Een nieuwe grotere locatie is nodig. De veranderende politieorganisatie heeft tot gevolg dat
het politiebureau binnen het dorp niet langer bij de eisen die de politieorganisatie daaraan stelt.
De drie genoemde ontwikkelingen hebben een sterk regionaal karakter. Binnen het plangebied van het programma voor de herstructurering
is aan de Medemblikkerweg in Wieringerwerf een nieuwe locatie gevonden. Op deze locatie worden de brandweerkazerne, de nieuwe ambulancepost
en het politiebureau in samenhang met de gemeentewerf vernieuwd.

Dorpsontwikkelingsplan Herstructurering Wieringerwerf is een project van uit bestuursopdracht: