Gebiedsvisie Sint Maartenszee

Sint Maartenszee moet een aantrekkelijke plaats voor toeristen blijven. Door de kwaliteit van Sint Maartenszee te versterken willen we recreatie en daarmee samenhangende activiteiten zich verder laten ontwikkelen en toekomstbestendig maken. Door Sint Maartenszee aantrekkelijk te houden en te maken voor bewoners, recreanten, investeerders en ondernemers willen we de badplaats de komende tientallen jaren in stand houden.

Voortgang en werkzaamheden:
Het budget dat door De Kop Werkt! beschikbaar is gesteld, was in eerste instantie bedoeld voor de deelprojecten ‘Verkeersveiligheid/uitstraling Belkmerweg/Westerduinweg/Zeeweg’ en ‘Verleggen voetpad Zeeweg’. Overleg met inwoners en ondernemers na de presentatie van de schetsen heeft geleid tot heroverweging van de ontwerpopgave.

Inmiddels is het project, na overleg met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK, eigenaar van de Zeeweg), bijgesteld en is een nieuwe prioritering en planning ontstaan. De voorgestelde plannen voor de Zeeweg, de weg waar de meest ingrijpende ingrepen plaats moeten vinden, leidden tot een discussie over het overnemen van het (volledige) wegenbestand van de HHNK. Deze discussie leverde vertraging op in het project.

Voor het eerste deel van de Zeeweg tot en met het kruispunt met de Belkmerweg, wordt in het eerste kwartaal van 2019 een plan van aanpak opgesteld. De verwachting is dat hiermee het doel van het project voor het jaarprogramma 2019 behaald wordt.

 

 

 

januari 2019

Gebiedsvisie Sint Maartenszee bevindt zich in aandachtsgebied


Gebiedsvisie Sint Maartenszee is een project van uit bestuursopdracht: