Onderzoek oost-west verbinding De Stolpen – A7

Korte en middellange termijn

De verkeersstromen in Noord-Holland zijn in belangrijke mate noord-zuid gericht via de N9 en de A7. In de Kop van Noord-Holland ontbreken goede oost-west verbindingen. In een verkennende studie zijn de mogelijkheden onderzocht voor een goede verbinding van de Stolpen naar Medemblik. Er is bekeken welke maatregelen nodig zijn om de weg in te richten als een volwaardige 80 km/uur weg.

Vanuit het oogpunt van doorstroming en bereikbaarheid blijkt uit deze studie geen directe noodzaak om de oost-westverbinding over de N248 en de N239 te verbeteren. Uit een analyse van de reistijden blijkt dat er nauwelijks vertraging optreedt op de huidige routes en dat sprake is van relatief lage verkeersintensiteiten. Op het gebied van verkeersveiligheid is er wel aanleiding om een aantal verbetermaatregelen op de N248 en de N239 te nemen. Deze zijn door De Kop Werkt! uitgewerkt tot een schetsontwerp met varianten.

Oost-West verbinding Stolpen-A7

Klik hier om terug te gaan naar de pagina bereikbaarheid

Onderzoek oost-west verbinding De Stolpen – A7 bevindt zich in aandachtsgebied