Regionale visie verblijfsrecreatie

Het uitvoeren van een vitaliteitsscan geeft inzicht in de levendigheid van verblijfsrecreatie in de Kop van Noord-Holland met betrekking tot recreatie- en vakantieparken. Ook worden via dit project mogelijke oplossingen voor verbeteringen aangedragen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambities, zoals in de visie ‘Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord’ geformuleerd. De uitkomsten van de scan en de aanvullende onderzoeken worden vertaald naar een gerichte inzet van middelen uit het revitaliseringsfonds.

Voortgang en werkzaamheden:
Het project is in juni 2018 gestart. In het derde en vierde kwartaal van 2018 heeft Bureau ZKA de vitaliteitsscan uitgevoerd. Tussen september en november zijn enquêtes gehouden en bedrijvenschouws verricht door het bureau. Zo werd onder meer gesproken met verschillende bedrijven, ondernemers, VVE-bestuurders en beheerders. De concepteindrapportage is in december 2018 opgeleverd.

De vitaliteitsscan geeft een duidelijk inzicht in de vitaliteit van de verblijfsrecreatie op individueel parkniveau, maar ook een totaalbeeld van de Kop van Noord-Holland. Daarnaast bieden de resultaten ook een beleving: welke instrumenten kunnen voor welk park worden ingezet en welke stappen moeten genomen worden om tot uitvoering te komen? Door deze informatie kan het revitaliseringsfonds efficiënt en effectief worden ingericht.

Regionale visie verblijfsrecreatie is een project van uit bestuursopdracht: