Samenwerkende havens

Samenwerking tussen de havens in de Kop is van cruciaal belang om een rol te kunnen spelen bij het benutten van economische kansen.

Niet alleen de havens van Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon zijn daarbij gebaat, maar feitelijk alle havens in het westelijk Waddengebied. Die samenwerking heeft niet alleen een goede organisatorische infrastructuur nodig, maar zeker ook een goede fysieke infrastructuur. Bereikbaarheid van de havens is van levensbelang.

Er is in de afgelopen jaren ook al gesproken over samenwerking & synergie tussen de havens in de kop. De bestuursopdracht is aanleiding daadwerkelijk met deze wens verder te gaan. Onderzocht gaat worden op welke wijze beschikbare kennis bij de diverse havens kan worden gedeeld en/of de samenwerking kan worden geïntensiveerd. Port of Den Helder heeft aangegeven daarvoor open te staan, maar wel door middel van één gecoördineerde uitvraag van de (andere) havens in de Kop. Er is gekozen voor ambtelijke vertegenwoordiging van de haven in Den Helder in afstemming met Port of Den Helder.

De havens in de Kop hebben voor een deel dezelfde services, maar er zijn ook verschillen. Onder andere in schaalgrootte, ruimtelijke mogelijkheden, ambities en de eigen identiteit. Het in beeld brengen van de overeenkomsten en verschillen is onderdeel van het project. Samenwerking kan ook de basis zijn voor ontwikkeling van specialismen. Daarmee zijn alle havens gebaat en dit is een proces dat bij de Waddenhavens al in gang gezet is. Maken van afspraken en vastleggen van overeenkomsten over verdeling van de specialismen heeft alleen zin als de havens die rol kunnen vervullen. Dit betekent de uitvoering van een sterkte – zwakte analyse.

Het op hoofdlijnen in beeld brengen van de randvoorwaardelijke duurzame bereikbaarheid voor de havens is van belang; van vaargeulen op diepte tot aansluiting op (land-) infrastructuur. Een complete studie maakt géén onderdeel uit van dit deelproject; er wordt wel verwezen naar andere projecten die gericht zijn op infrastructuur en (ook) onderdeel uitmaken van De Kop Werkt (o.a. versterking N250 Texel-Kooy).

 

Samenwerkende havens bevindt zich in aandachtsgebied


Samenwerkende havens is een project van uit bestuursopdracht: