Uitvoering marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics

De algemene doelstelling van dit project is bij te dragen aan de verbetering van de concurrentiepositie van de PoDH en overige havens in de Kop.

De marketingstrategie is bedoeld om meer  bedrijven gerelateerd aan de energiesector op de Noordzee naar de regio te halen. Hiermee biedt  het kansen voor ondernemerschap en draagt het bij aan een bovengemiddelde toename van het Bruto Regionaal Product en het aantal arbeidsplaatsen.

De concrete doelstelling van het project is de ‘marketing positionering’ in 2017 verder versterken en in 2018-2020 blijven benutten en onderhouden. De komende jaren is inzet nodig voor de ondersteuning vanuit het Ontwikkelingsbedrijf NHN waarbij de inzet minder wordt naarmate de portal wordt uitgebouwd.

Planning 2018

– Ontwikkelen van een MediaKit voor stakeholders,
– website / portal www.northseaenergygateway.com live en up to date houden, verder te ontwikkelen, en partners uit het offshore-       bedrijfsleven aan te trekken.
– Brochures en andere communicatiemiddelen  NSEG ontwikkelen en verspreiden
– bijeenkomsten van de stakeholdersgroep NSEG onder voorzitterschap van wethouder Krijns
– beursdeelnames NSO, Wind Energy London UK, OTC Houston USA, e.d.

Voorgesteld wordt om daarnaast in te zetten op versterking van de verbinding tussen kennisinstellingen, onderwijs en ondernemers. Ondernemers zijn nu initiatiefnemers van NSEG. Door verbinding met kennisinstellingen en onderwijs wordt de concurrentiepositie van de havens versterkt. Vestigingsvoordelen kunnen in een planmatige aanpak beter voor het voetlicht worden gebracht. Doel is dat op deze wijze de vraag naar haven gerelateerde bedrijfskavels toeneemt. Dit ondersteunt de inzet op het ontwikkelen van kaderuimte, waarbij de klantvraag een belangrijke factor is.

In 2018 zal een projectleider NSEG worden aangetrokken die het netwerk rond de propositie NSEG uitwerkt met partijen uit het offshore-bedrijfsleven. Er ontstaat dan een sterk merk dat daarna door de stakeholders verder wordt gebracht.
Borging van een merkstrategie is een meerjarige aanpak. Een uitvoerend projectleider NSEG is in de oorspronkelijke projectopzet niet voorzien. In besprekingen van het Stakeholdersoverleg NSEG is gebleken dat een projectleider noodzakelijk is, om tot een effectieve projectrealisatie te komen.

Uitvoering marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics bevindt zich in aandachtsgebied


Uitvoering marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics is een project van uit bestuursopdracht: