Waddenbaai

Waddenbaai is een groot project dat zich richt op vismigratie, het contact tussen Waddenzee en achterland, de visie op het Amstelmeer, natuurontwikkeling, een recreatieve impuls, de routering van het varen en er ligt een economische opgave. Het deel dat in het kader van De Kop Werkt! gerealiseerd wordt, richt zich voornamelijk op de Waddenbelevingsroute. Noord-Hollanders zijn zich niet altijd bewust dat de Waddenzee ook een onderdeel is van hun provincie.
Het is ook van groot belang dat er onder natuur- en dijkbeheerders, ondernemers, bewoners, toeristen en recreanten draagvlak wordt gecreëerd voor nieuwe impulsen in dit unieke stukje Nederland. Zo kan het beheren en daarna beleven van de Waddenbaai optimaal vormgegeven worden.

Onder het project vallen drie deelprojecten

Renovatie toeristische voorzieningen Waddenhaven Texel;
Fietspad over de Prins Hendrikzanddijk;
Uitkijktoren Balgzandpolder.

Uit de jaarrapportage 2020

Doelstelling

De Waddenbaai kan uitgroeien tot een belangrijke recreatieve en toeristische trekpleister in de Kop van Noord-Holland. Door het realiseren van verschillende voorzieningen kan de verbinding tussen mens en Waddenzee versterkt worden. Deze voorzieningen bouwen onder meer verder op projecten die al in gang zijn gezet, zoals ‘Waddenpromotie’ en ‘Knooppunten en toeristische overstappunten’. Door de beleving van het wad te vergroten krijgen recreatieve en toeristische activiteiten een boost. Alle onderdelen binnen dit project worden in nauwe samenhang met de natuurkwaliteit van het gebied gerealiseerd.

Voortgang en werkzaamheden

Drie deelprojecten binnen Waddenbaai zijn afgerond: het fietspad aan de Prins Hendrikzanddijk, de renovatie van de toeristische voorzieningen aan de Waddenhaven op Texel en het Waddenbelevingspunt in Den Oever. In het afgelopen jaar is het vierde deelproject, een uitkijktoren over het Balgzand, verder uitgewerkt in overleg met Landschap Noord-Holland. De uitvoering van dit project staat voor 2021 op de planning.