Vitale recreatie in de Noordkop

De Kop van Noord-Holland heeft de meest vitale recreatieparken van Nederland. Dat blijkt uit de Vitaliteitsscan, uitgevoerd door bureau ZKA in opdracht van het programma De Kop Werkt!. Bijna de helft van de 120 onderzochte parken is vitaal. Dat is meer dan in andere onderzochte regio’s in Nederland. Een vitaal recreatiepark heeft voldoende kwaliteit en perspectief, en komt daarnaast tegemoet aan de wensen die toeristische gasten nu hebben.

Bij nog eens dertig procent van de parken is de kwaliteit nu nog op orde, maar zijn investeringen wel noodzakelijk. Bij het restant is er veelal sprake van vergane glorie of meervoudige problematiek. Vanuit De Kop Werkt! wordt onder meer om die redenen de komende tijd een revitaliseringsprogramma opgesteld, om de recreatieparken naar een hoger niveau te tillen. Hiermee investeren we in de parken en omgeving ervan, om uiteindelijk het toerisme in de regio te bevorderen. Een plan van aanpak hiervoor wordt in het tweede kwartaal van 2019 gelanceerd.

Bestuurlijk trekker Heleen Keur noemt de toeristische sector namelijk een heel belangrijke economische pijler in de Kop van Noord-Holland: “De vakantieparken nemen daarbij een belangrijk aandeel voor hun rekening. Het is dan ook goed om te zien dat die parken veelal bovengemiddeld presteren. We streven echter naar topprestaties. Daar gaan we ons binnen De Kop Werkt! samen met de ondernemers, volop voor inzetten.”

Resultaten

Van de dertig procent waar de kwaliteit nog op orde is, valt 9 procent onder de noemer van de wet van de remmende voorsprong: bij deze ‘toppers van toen’ staat de toeristische kwaliteit onder druk. Deze parken hebben echter wel voldoende toekomstperspectief om zich weer aan te sluiten bij de 47% vitale bedrijven indien de noodzakelijke investeringen gedaan worden. 21 procent heeft te kampen met een beperkte toeristische omgevingskwaliteit, gering ondernemerschap of een beperkte omvang, waardoor het perspectief kan verminderen.

Vergeleken met de rest van Nederland scoort de Noordkop ook goed als het gaat om het aandeel van recreatieparken met te weinig perspectief en een te lage kwaliteit. Deze 23 procent is gelegen op B- of C-locaties en er is te weinig geïnvesteerd. Soms zijn het parken met vergane glorie. Op diverse bedrijven vindt oneigenlijk gebruik plaats (zoals permanent wonen) en bij enkele parken zijn vermoedens van ondermijnende criminaliteit. Het streven is om dit aantal tot 2030 te minimaliseren en te proberen om deze locaties een nieuwe waarde te geven. Binnen of buiten de recreatiesector.

Over het onderzoek

Tijdens de vitaliteitsscan, die afgelopen najaar plaatsvond, is gekeken naar de kwaliteit van het ondernemerschap en het park en het perspectief. Vragen waren onder meer in welke mate de ondernemer of Vereniging van Eigenaren in staat zijn in te spelen op de veranderende wensen van toeristen, welke kwaliteit en uitstraling het park heeft, en wat de bedrijfseconomische situatie is. Ook zijn zaken als bedrijfsopvolging en toekomstverwachtingen meegenomen.

Totaal zijn er tijdens het onderzoek 16.000 verblijfseenheden geïnventariseerd. In 42 procent van de gevallen draait het om bungalows, 32 procent bestaat uit toeristische kampeerplekken, bijna een kwart uit stacaravans en chalets en 1 procent was een camperplaats.

Foto: Merlijn Pietersma van bureau ZKA geeft een toelichting op het onderzoek in Hotel Den Helder.