Vaarroutenetwerk Kolhorn

Kolhorn kan uitgroeien tot hét knooppunt in het sloepennetwerk van Noord-Holland Zuid naar Noord-Holland Noord. Dat is een van de eerste stappen die De Kop Werkt! neemt door aan te haken op het waterrecreatieprogramma van de provincie Noord-Holland. Kolhorn wordt hierin ondersteund door Schagen en Middenmeer.

Op 12 april is het opknappen van het Kolhornerbos van start gegaan. Wethouder Theo Groot gaf hiervoor het startsein door de dam van het nieuwe natuurgebied in het bos open te breken. In het bos komt een vijver, hondenstrandje, speelplaats voor kinderen en een nieuw schelpenpad. In dit filmpje vindt u een korte impressie van het plan.

 

 

 

Vanaf mei 2018 is er gestart met de uitvoering en voorbereiding van diverse plannen

Quick-Wins

Het Kolhornerbos wordt opgeknapt.

Zo wordt er een ecologische zone gecreëerd. Deze zone zorgt voor:

  • Bevordering van de biodiversiteit;
  • vaste rust- en verblijfplaats voor beschermde flora en fauna;
  • bevordering van de waterkwaliteit;
  • bevordering van de visstand;
  • educatief doordat de bezoekers worden geïnformeerd over de ecologische zone;
  • belevingswaarde van het bos wordt vergroot.

In de Kop van Noord-Holland zijn nog te weinig ecologische gebieden en hier wil Hollands Kroon in samenwerking met De Kop Werkt! verandering in brengen. Naast de aan te leggen ecologische zone wordt een hondenstrand gemaakt en de weide hierachter krijgt een natuurlijke speelbestemming. Om in het ecologische thema te blijven worden duurzame materialen gebruikt voor zowel het straatmeubilair als de speelplaats. Op de speelplaats wordt er een groot insectenhotel geplaats waarbij informatie komt over de flora en fauna van dit bos. Dit insectenhotel is geschonken door Staatsbosbeheer. Samen met basisschool ‘Op Avontuur’ wordt er een educatief programma ontwikkeld om de onderbouw kennis te laten maken met de plaatselijke natuur.

Naast het gemaal in Kolhorn ligt een aanlegsteiger voor kano’s. Deze aanlegsteiger ligt op grond van HHNK en op dit moment wordt er onderzocht of hier meer ruchtbaarheid aan gegeven kan worden door onder andere een kanoroute te initiëren en de kano-overlaadplek op te waarderen. HHNK heeft aangegeven welwillend tegenover dit initiatief te staan.

Aan de andere kant van Kolhorn is het “Groentje” te vinden. Dit terrein is van de Provincie. Naast het “Groentje” ligt een trailerhelling. Deze moet worden gerenoveerd. De provincie heeft aangegeven dit in 2019 te realiseren. Op het “Groentje” worden camperplaatsen gecreëerd. Na inventarisatie wordt bekend wat de wensen zijn voor deze camperplek. Het belangrijkste is dat de camperplekken duurzaam worden ingericht. Na inventarisatie zal in 2019 een start worden gemaakt met de realisatie.

Als er wordt gesproken over de aantrekkelijkheid van het dorp Kolhorn worden de bermen extra ingezaaid met bloemenzaden waardoor de fiets- en wandelroutes zienderogen aantrekkelijker worden. Dit komt ook de flora en fauna ten goede en met name insecten zoals bijen en vlinders zijn hier bij gebaat.

Overige langdurige plannen
Vroeger hebben drie watermolens in Kolhorn gestaan, die dienst deden als gemaal. De molens zijn inmiddels verdwenen, maar de funderingen liggen er nog. Het idee is om de funderingen bloot te leggen en dit als toeristisch product in de markt te zetten. Te denken valt aan informatieborden die vanaf het water goed zichtbaar zijn. Hieronder een impressie van het beeld zoals het er vroeger uit zag:

Het land waar de molens op staan is op dit moment nog van HHNK en in 2020 komen deze gronden naar Hollands Kroon. Momenteel vinden er gesprekken plaats met HHNK om samen te onderzoeken of eventuele blootlegging van de molens wel al mogelijk is.

In overleg met HHNK wordt onderzocht of het mogelijk is om de nog niet bestaande vaarverbinding tussen Langereis- Groetkanaal te doorbreken. HHNK heeft reeds aangegeven dat dit hoogstwaarschijnlijk alleen mogelijk is middels een sluis. Het budget voor knooppunt Kolhorn is echter niet toereikend en de projectgroep wilt dan ook voorstellen dat, na het onderzoek van HHNK, de projectgroep bij de stuurgroep terugkomt om eventuele andere mogelijkheden te bespreken rondom deze vaarverbinding. Deze vaarverbinding staat genoemd in zowel de watervisie van de provincie als in de aquapunctuurkaart. Met het oog op het te openen sloepennetwerk is deze verbinding wenselijk.

Als toevoeging aan de bovenstaande plannen sluit ook de opdracht Identity Matching aan op dit project. Op diverse manieren wordt Kolhorn nieuw “toeristisch” leven ingeblazen. Kolhorn wordt straks echt als knooppunt gezien. Zowel varend, lopend, fietsend als met de auto.

 

Vaarroutenetwerk Kolhorn is een project van uit bestuursopdracht: