Samenwerkende havens

Samenwerking tussen de havens in de Kop is van cruciaal belang om een rol te kunnen spelen bij het benutten van economisch

Lees meer

Vaarroutenetwerk Amstelmeer/IJsselmeer

Het vaarroutenetwerk in de Kop van Noord-Holland en de toegang tot de Waddenpoorten kan nog sterker worden door een betere

Lees meer

Vaarroutenetwerk Kolhorn

Kolhorn kan uitgroeien tot hét knooppunt in het sloepennetwerk van Noord-Holland Zuid naar Noord-Holland Noord. Dat is ee

Lees meer

Vrijkomende agrarische bebouwing

Door schaalvergroting in de landbouw is er vraag naar grote bouwblokken en bundeling van functies op kavels. Tegelijkertij

Lees meer

Regionale visies verblijfsrecreatie en detailhandel

Om de toeristen in de Kop van Noord-Holland beter te kunnen bedienen qua verblijf en detailhandel, moet er een inventarisa

Lees meer

Dorpsontwikkeling Oudesluis

De Kop Werkt! zet in op een ontwikkelplan voor Oudesluis, om te voorkomen dat de leefbaarheid in de dorpskern achteruitgaa

Lees meer

Vestigingsmilieu

De Kop van Noord-Holland als vitale regio, waarin de economie bloeit, mooie woonlocaties te vinden zijn en de leefomgeving

Lees meer

Gezond Lokaal Voedselprogramma

Werken aan de gezondheid van de burgers en tegelijkertijd de eigen kosten reduceren en de lokale economie ondersteunen. Da

Lees meer

Verduurzamingonderzoek agrarische sector

Agriport A7 het duurzaamste glastuinbouwgebied van de wereld maken. Daarvoor moet het gebruik van fossiele brandstoffen te

Lees meer

Huisvesting arbeidsmigranten

Het project 'Huisvesting arbeidsmigranten' moet er na onderzoek voor zorgen dat er voldoende en betere huisvesting van arb

Lees meer

Versterking IJsselmeerkustbeleving

Om de IJsselmeerkustbeleving te versterken worden in de strook langs de IJsselmeerdijk tussen Medemblik en Den Oever recre

Lees meer

Verbinding Zee – Strand Huisduinen

De strandopgang vanaf Grafelijkheidsweg naar het Huisduiner strand wordt gespiegeld, zodat deze meer noordelijk en minder

Lees meer

Identity Matching

Het 'DNA' van diverse kustplaatsen is vastgesteld vanuit het project Identiteit Kustplaatsen van Noord-Holland - Identy Ma

Lees meer

Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen

Het Dorpsplein in Huisduinen wordt op een aantrekkelijke manier heringericht, als onderdeel van het grotere project 'Attra

Lees meer

Revitalisering De Koog/Planet Texel

De Koog toekomstbestendig maken is de ambitie bij de revitalisering van het Texelse dorp. Ondernemers gaan ermee aan de sl

Lees meer

Energy & Health Campus

Met de Energy&Health Campus wordt de ondezoekslocatie aan de Westerduinweg in Petten een inspirerende wetenschapsomgev

Lees meer

Uitvoering marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics

De algemene doelstelling van dit project is bij te dragen aan de verbetering van de concurrentiepositie van de PoDH en ove

Lees meer

Arbeidsmarktcommunicatie

De Kop van Noord-Holland neerzetten als aantrekkelijke leer- en werkregio is het doel van het project Arbeidsmarktcomm

Lees meer

Gebiedsvisie Sint Maartenszee

Gemeente Schagen wil Sint Maartenszee meer allure geven. Sint Maartenszee is een bijzondere badplaats. Recreanten d

Lees meer

Carrières in de Kop

Het project 'Carrières in de Kop', onderdeel van Match2020, draait om het enthousiasmeren van jeugd voor een studie- en b

Lees meer

Regiosectorplan sector Toerisme & recreatie

Het 'Regiosectorplan Toerisme & recreatie' is onderdeel van Match2020, dat ervoor zorgt dat onderwijs en werk binnen d

Lees meer

Revitalisering Groote Keeten

Groote Keeten wordt steeds populairder bij badgasten, maar de uitstraling van de kustplaats blijft nog wat achter. De open

Lees meer

Versterking ligging aan zee/ Voorhoedeproject

Den Helder is Kaap van de Kop. Om dat beeld ook goed uit te dragen wordt de dijk rondom de voormalige locatie 't Huys Tydt

Lees meer

Plan voor de sector agribusiness

Het 'Regiosectorplan Agribusiness' is onderdeel van Match2020, dat er onder meer voor zorgt dat onderwijs en werk binnen d

Lees meer

Plan voor de sector zorg

Het 'Regiosectorplan zorg' is onderdeel van Match2020, dat er onder meer voor zorgt dat onderwijs en werk binnen de zorgse

Lees meer

Building with Nature

Zowel de economie als de ecologie een positieve impuls geven. Dat gebeurt met het project Building with Nature, waarbij de

Lees meer

Buitenveld

De locatie Buitenveld in Den Helder, schakel tussen de stad en haven, wordt herontwikkeld in overleg met gemeente, Rijksva

Lees meer

Geluidsruimte in de haven

Havenontwikkeling in Den Helder is mogelijk door uitbreiding van de geluidsruimte. Meer bedrijven kunnen zich hierdoor ves

Lees meer

Harssens 1

De Kop Werkt! werkt mee aan de realisatie van een diepzeekade met haventerrein. De offshore-industrie is een belangrijke i

Lees meer
De 6 aandachtsgebieden
  • Attractieve noordzeekust
  • Offshore maintenance & energyport
  • Waddenbaai
  • Grootschalige energie- en productielandschap
  • Seed valley & Biovalley
  • Bereikbaarheid
Kies één van de aandachtsgebieden en zie welke projecten er onder dit gebied vallen.

De Kop Werkt!

De Kop Werkt! is het regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving. 

Deze site geeft inzicht in de ambities, bestuursopdrachten en projecten van De Kop Werkt! We maken niet alleen de doelen zichtbaar, maar vooral ook de resultaten: wat hebben we al bereikt, waar staan we nu en hoe gaan we verder? Het wordt duidelijk hoe de verschillende programmaonderdelen elkaar raken en versterken, wie waarbij betrokken is en wie aanspreekpunt is. Deze dynamische site groeit mee met het programma. Want er wordt continu gewerkt aan De Kop Werkt!

Laatste nieuws

Veel ideeën voor arbeidsmarkt in Kop

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst van het Groot Bestuurlijk Overleg (GBO) op vrijdag 8 februari zijn ru

Lees verder

Convenant werken in de agribusiness

Ons land hoort bij de wereldspelers in de agri- en foodsector. De Noordkop is dan weer één van de grootste s

Lees verder

Project Oudesluis in het nieuws

Zowel het Noordhollands Dagblad (Schager/Helderse Courant) als NH Nieuws heeft aandacht besteed aan het mo

Lees verder

De Kop Werkt! En dat is te zien in 2019

De Kop Werkt! En dat is in 2019 steeds meer zichtbaar. In dit jaar gaan namelijk nog meer projecten van het re

Lees verder

Jaarprogramma’s en rapportages

Benieuwd naar wat de Kop van Noord-Holland doet om grenzen te laten vervagen? Welke projecten zorgen voor minder krimp?
Voor het overtuigen van mensen om hier te blijven wonen, of om zich hier te vestigen? Om bedrijven te verleiden om hier te blijven, of om zich aan de Noordkop te verbinden?

In april 2017 is de samenwerkingsovereenkomst en de investeringslijst 2017 – 2020 vastgesteld.
Daaropvolgend zijn diverse rapportages gemaakt om inzicht te geven hoe de uitvoeringen ervoor staan.

Zie de pagina downloads voor meer informatie hierover.